Aanaa Iluu Galaanitti Waldaan Barattoota Mana Barumsaa Ijaajjii duraanii barattoota maatii harka qalleeyyi 102 ta’aniif meeshaalee barnootaa, qalama ,barruulee fi uffata yuuniiformii hodhisiisuun deeggareera.
Aanichatti barattoota qormaata biyyoolessa kutaa 12ffaa,11ffaa,fi 8ffaa fudhatanii qabxii ol aanaa galmeessaniifis baadhaasni maallaqaa fi meeshalee deeggarsa barnootaa kenneera.
Gara fuulduraattis barattoota kana deeggaree barsiisuuf waldichi waadaa galeera. Yeroon Toleeraatu gabaase. Maddi OBN