Guyyaa 16/8/2012

Waldaan barattoota mana barumsaa ijaajjii duraanii erga hundaa’ee kaasee gargaarsa adda addaa hawaasa Aanichaaf gochaa turuun isaaniii niyaadatama.

haaluma kanaan amma immoo dhibee koronaa akka Addunyaatti biyyoota raasaa jiru sababeeffachuun baasii qarshii kuma 20 ol baasuun meeshalee dhibee kana ittiin ofirraa ittisan kanneen akka Saamunaa Dhangala’aa kan harka ittiin dhiqatan,Sanitaayizarii fi Alkoolii Bituun Aanichaaf galii godhaniiru.

Maddi:-Waajjira Dhimmoota Kominikeeshiinii Mootummaa Aanaa Iluu Galaan