ERGAMA

Qabeenya humna namaa jiru addaa baasuun, maallaqaa fi meeshaalee arjomtoota irraa argamuuni fi hirmaanaa ummataa magaalaan barnoonni qulqullina qabuu fi namni hundii kan umuriin isaa barnootaaf ga’e carraa barnootaa akka argatu taasisuudha.