ERGAMA

Qabeenya humna namaa jiru addaa baasuun, maallaqaa fi meeshaalee arjomtoota irraa argamuuni fi hirmaanaa ummataa magaalaan barnoonni qulqullina qabuu fi namni hundii kan umuriin isaa barnootaaf ga’e carraa barnootaa akka argatu taasisuudha.

 

MUL’ATA

Bara 2017 A.L.H.tti akka magaalaa Ijaajjitti kan umuriin isaa barnootaaf ga’ee hundii carraa barnootaa akka argattu fi mana barnoota sadarkaa isaa eeggate keessatti akka baratu gochudha.

 

Duudhaalee Waldaa Barattoota Ijaajjii duraanni

  • Iftoomina
  • Beekumsaa fi amantaan tajaajilu
  • Hirmaachisummaa
  • Ittigaaffatamummaa