*****//******
Erga hundaa'ee Waggaa tokko yoo ta'uu hojiiwwan Hojjetaman keesaa muraasni kan argmaan gadiiti.
1. Gandoota Aanaa Iluu Galaan 18 keessa barattoota harka qalleeyyii 154 ta'aniif Yunifoormii qalamaa fi dabatara bitee baraiisaa jira.
2. Barattoota Carra Yunivarsitii argatanii nama isaan gargaaru dhaban lama mallaqaan deeggaruun barsiisaa jira.
3. Barattoota Kutaa 8ffaa, 10ffaa, 12ffaa qabxii olaanaa fidaniif badhaasa meeshaale barnoota dabalatee birrii 1500, 2000, 2500 tokkoon tokkoon isaan badhaasuun jajjabeesseera.
4. Sababa Dhibee Koronaatiin gargaari taasifame.
Namoota harka qalleeyyi 400 ta'aniif tokkoon tokkoon isaaniif
፦ Daakuu Qamadii Kg 10 Waliigala Kunt 40
፦Daaku boqollo Kg 10 Waliigala Kunt 40
፦Zayita nyaata Letira 3 waliigala Letira 1200
5. Meeshaalee Qulqullinaa
Kaka'umsa Miseensota keenya
Dr Milkeessa Midhagaa fi
Dr Samuel Kifleetiin
፦ Alkoolii Letira 30
፦ Sanitayizeri Abba mil 500 bayina 90
፦ Safartuu Ho'a Qaama 7
፦ Samunaa harka dhangala'a 648
፦ Maaskii 1000
6. Kaka'umsa miseensa keenya Obbo Nagaash Baacaatiin mana barumsa sadarka 2ffaa fi qophaa'ina Ijaajjiitiif
፦ Kompitara 17
፦ Kitaabilee 448
፦ Barruler 100
፦ Peennaa 150
7. Kaka'umsa miseensa keenya Dr Samuel Kifleetiin deeggarsi mana barumsa sadarkaa 2ffaa
፦ Kompitaroota 21
፦ Kitaabilee garagaraa
8. Mana kitaaba Dijitaalaa ijaaruuf Mana Qopheessaa irraa lafa fudhannerra. Ijjoollee keenya injinar Seefuu fi Injinar Ibrahim jobireetiin Dizaayiniin isaa hojjetamee xumurameeraa.
9. Rakkoo bishaan dhugaatii magaalaa ijaajji kan hiiku pirojektiin ijaaramuuf piropozaaliin isaas hojjetamaa jira. Isaan booda dhaabilee fund godhanii kennuuf hojjetaa jira.
Karoora keenuya itti Aanu barreefama itti aanuun kan ibsinu ta'a
Hubachiisa
Namootni Miseensa Waldaa keenyaa ta'uu barbaaddan Karaa Inbox tiin maqaa keessan, Teessoofi bilbila keessan nuuf barreessa